Nyheter – mars 2024
Nyheter – september 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – januari 2020

Årsmöteshandlingar för årsmötet 2023

Publicerad torsdag 22 dec 2022, 17:25

NYHETERHär kommer era årsmöteshandlingar inför årsmötet i jan. Ni är välkomna. Tove Frisch, ordförande

Jag förstår inte hur jag ska få dokumentet med riktig sidföljd och hur jag ska få med alla sidor med underteckningar. Det verkar som om det som är scannat, nämlige de många sidor som kräver undertecknande av behöriga personer inte kan kopieras till hemsidan men alla dokument ÄR UNDERTECKNADE OCH FÄRDIGA. Det kommer att finnas kompletta pappersexemplar av handlingarna med riktig sidorning och signaturer på mötet den 22 jan men nu har ni i alla fall det material ni behöver i god tid.

Mvh Tove

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE I RHC 2023

Årsmötet äger rum på restaurang Chandani, Luntmakargatan 42 i Stockholm, söndagen den 22 januari, kl 14.00

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Styrelsemedlemmar……………………………………………………………3

Kallelse, välkomstbrev, dagordning…………………………………….4

Verksamhetsberättelse……………………………………………………….5

Balansräkning……………………………………………………………………..7

Resultaträkning…………………………………………………………………..8

Stadgar…………………………………………………………………………… 10

Revisionsberättelse…………………………………………………………..14

Verksamhetsplan 2023……………………………………………………..15

Budgetförslag 2023…………………………………………………………..16

Promemoria………………………………………………………………………17

STYRELSEMEDLEMMAR

Ordförande och sekreterare Tove Frisch

Vice ordförande Tommy Lilo

Kassör Lotta Johansson

Ledamot Leylufer Deniz

Ledamot Annmari Rosenstam

Suppleanter

Birgitta Palén

Revisor

Monika Jagerman

Organisationsnummer

8024068507

KALLELSE TILL OCH DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

Välkomna till årsmöte i Riksföreningen hepatit C

Datum: 22 jan, 2023

Tid: 14.00

Plats: Restaurang Chandani, Luntmakargatan 42, Stockholm

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§4 Årsmötets stadgeenliga utlysande

§5 Godkännande av dagordning

§6 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

§8 Revisionsberättelse

§9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

§10 Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen

§11 Fastställande av verksamhetsplan för kommande period

§12 Fastställande av budget och medlemsavgift

§13 Val av ordförande[1]

§14 Val av övrig styrelse

§15 Val av suppleanter till styrelsen

§16 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

§17 Val av oberoende revisor, därav inte medlem i RHC

§18 Val av valberedning och sammankallande i densamma

§19 Övrigt

Verksamhetsberättelse Riksföreningen hepatit C, 2023

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022

Styrelse – Ordförande och sekreterare Tove Frisch, vice ordförande Tommy Lilo, kassör Lotta Johansson, ledamöter Leylufer Deniz och Annmari Rosenstam

Suppleanter – Birgitta Palén

Valberedning – se stadgarna

Revisor – Monika Jagerman

Viktiga händelser under året

I januari fick vi nej av FHM, d v s inget ekonomiskt stöd för 2022

Under våren 2022 fortfarande pandemi

I september ny ansökan till FHM

3-5 oktober tre intensiva och mycket intressanta dagar under konventet om patientsäkerhet, kardiovaskulära sjukdomar och transplantation

23 oktober information om konventet och middag för medlemmarna i Gamla stan. Mycket lyckat och trevligt.

8-9 november Organisationsforum, arrangerat av FHM med chans att yttra oss om FHMs handhavande av bidrag till ideella patientorganisationer, ett tillfälle vi tog i akt.

11 december hade vi bokat en guidad visning för alla medlemmar på Nationalmuseum och därefter en fikastund i museets kafé. Tyvärr fick vi avboka då intresset från medlemmarna var för litet. Alltför få medlemmar anmälde sig. MEN vi kommer att göra ett nytt försök när vi vet om vi får pengar. FHM brukar meddela detta i slutet av januari.

BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING

Föreningen RHC, kontonummer 2138-6 och 1674542-4

2022-01-O1 – 2022-12-31

Rörelsens intäkter

Kvar från 2021 11027

Medlemsavgifter 3050

Folkhälsomyndigheten (rekvisition) 7407

Elpaprojekt 16455

Elpaprojektet 2021, inbet nr 2 i jan. 3050

Pga dubbelinbetalning (Toves misstag) och öresutjämning

har vi lite mer på kontot än vi ska ha men

alla summor i bank och kassabok stämmer.

Rörelsens kostnader

Samtliga kostnader 28794

Personalkostnader 0

Avskrivningar

Avskrivningar 0

Rörelseresultat 0

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0

Räntekostnader 0

Resultat eller finansnetto 0

Skatt 0

Årets ”verkliga” överskott 12195

Stockholm 17/2, 2022

RHC stadgar

Senast reviderade 2022-01-21

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm.

Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

RHC är en ideell organisation, vars ändamål är att samla människor som har/haft hepatit C (HCV) eller som anhörig, eller annan närstående, och skall tillvarata deras intressen genom:

 • att med förenings- och bildningsverksamhet medverka till att bryta den isolering som medlemmarna kan drabbas av.
 • att genom sammankomster och personliga kontakter ge råd och stöd till medlemmarna.
 • att bilda opinion kring hepatit C- frågor samt verka för att minimera fortsatt smittspridning.
 • att skapa och upprätthålla sådan kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal som kan vara av värde för medlemmarna.
 • att verka för vetenskaplig forskning om och utveckling av upptäckt och behandling av hepatitsjukdomar.
 • att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer såväl inom som utom landet.

§ 2 Organisationens uppbyggnad

RHC:s organisation är uppbyggd på följande sätt:

Riksförening med enskilda medlemmar samt lokalföreningar på de platser där medlemmar vill bedriva lokal verksamhet.

Riksföreningen svarar för den övergripande verksamheten och är rådgivande organ åt lokalföreningarna i deras verksamhet.

En lokalförening verkar på lokal nivå och fungerar som stödförening och aktivt forum för sina medlemmar.

§ 3 Medlemskap

Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift.

Medlemsavgift utgörs av avgift till riksföreningen och i förekommande fall lokalförening, samt fastställs vid respektive årsmöte. Dessutom fastställer årsmötets stämma hur mycket av medlemsavgiften som skall fördelas till respektive lokalförening, dock högst 1/2 av avgiften.

Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift under kalenderåret anses ha utträtt ur föreningen.

Utträde begärs hos styrelsen.

Medlem som brutit mot stadgarna, skadat eller motarbetat föreningen, kan uteslutas genom beslut av riksföreningens styrelse.

Medlemsregister skall skyddas mot obehörig insyn.

§ 4 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgar skall fattas av årsmöte med minst 51%, om minst fem ledamöter är närvarande, annars på nästkommande årsmöte.

§ 5 Motioner

Varje medlem har rätt att skriftligen framföra förslag till RHC:s samtliga instanser och få dem behandlade.

Motioner, som skall behandlas på årsmöte, skall skriftligen tillställas styrelsen senast 15 januari samma år.

Motioner skall jämte styrelsens yttrande finnas tillgängliga på hemsidan före årsmötet.

§ 6 Valberedning

Valberedning skall bestå av två ledamöter ur lokalförening, varav en är sammankallande.

Valberedningen nominerar kandidater till styrelseposter senast den 31 januari det år årsmöte hålls.

Valberedningen skall vid behov komplettera med kandidater.

Valberedningen skall för riksföreningens styrelse presentera föreslagna kandidater till både lokalföreningars och riksförenings styrelser senast fyra veckor före utsatt årsmöte.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte sammankallas av styrelsen och hålls före utgången av mars månad varje år.

Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna senast fyra veckor i förväg.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret samt valberedningens förslag till styrelse för nästkommande verksamhetsperiod, publiceras senast två veckor före årsmötet på riksföreningens hemsida och finns även att rekvirera från riksföreningens ordförande.

Extra årsmöte hålls inom fyra veckor, när styrelse, revisor, lokalföreningar eller minst hälften av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte kan sändas ut med kortare kallelsetid än för ordinarie årsmöte, dock minst 14 dagar i förväg. Kallelsen skall innehålla uppgift om ärende som skall behandlas vid mötet. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden, som angivits i kallelsen.

Utsedd revisor skall kallas till årsmöten. Revisorn har yttrande- och förslagsrätt.

Röstberättigade är medlemmar enligt röstlängd.

Vid ordinarie årsmöte skall särskilt förekomma:

a. Öppnande av årsmöte av styrelsens ordförande eller av annan utsedd styrelseledamot.

b. Fastställande av röstlängd.

 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 8. Motioner samt förslag från styrelsen.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för kommande period.
 10. Fastställande av budget och medlemsavgift.
 11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övrig styrelse.
 14. Val av suppleanter till styrelsen.
 15. Val av oberoende revisor, därav inte medlem i RHC.
 16. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen.

För att bevara kontinuiteten i styrelserna bör ej mer än 50 % av ledamöterna nyväljas samtidigt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sluten omröstning och lika röstetal, sker ny sluten omröstning. Kvarstår då lika röstetal sker avgörande genom lottning.

§ 8 Styrelse

Styrelsen är verkställande organ mellan årsmöten. Styrelsen kan och bör delegera beslutanderätten till eventuellt arbetsutskott (AU) och/eller till styrelseledamot när så bedöms erforderligt.

Ledamöter till styrelsen väljs på ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Om kompletteringsval måste genomföras sker val på annat stadgeenligt utlyst möte.

Styrelsen skall förutom av ordförande bestå av 3, 5, 7 eller 9 ledamöter, antalet beslutas av årsmötet.

Styrelsen konstituerar sig själv och besätter, utöver ordförande, följande funktioner; vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen samlas på kallelse av ordföranden eller när minst tre av ledamöterna så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

Om ordföranden under pågående mandatperiod blir förhindrad att utföra sina åligganden skall vice ordförande överta ordförandeskapet.

Om kassör under pågående mandatperiod blir förhindrad att utföra sina åligganden skall styrelsen snarast i samråd med revisorerna utse ny kassör.

§ 9 Styrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet utgörs av högst fem ledamöter. Ordförande och kassör ingår automatiskt, övriga ledamöter tillsätts vid konstitueringen.

Arbetsutskottets uppgift är:

 • att bereda styrelseärende.
 • att behandla och besluta i ärende av brådskande natur och/eller enligt särskilt bemyndigande.
 • att i övrigt företräda styrelsen mellan styrelsens sammanträden.

Arbetsutskottet sammanträder vid behov efter kallelse från styrelsens ordförande.

Vid arbetsutskottets sammanträden skall protokoll föras.

Arbetsutskottet är beslutsmässigt när samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre är närvarande.

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde skall föreläggas styrelsen.

§ 10 Förvaltning och revision

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Kassan handhas av kassören och används för verksamheten på riksnivå. Utbetalningar avseende denna verksamhet godkänns av ordföranden och/eller den som styrelsen utser.

Föreningens förvaltning granskas av den på årsmötet utsedda revisorn, vilken skall ha tillgång till räkenskaper och alla övriga handlingar.

Revisorn skall efter varje kalenderår avge revisionsberättelse avseende styrelsens ekonomiska förvaltning för det gångna verksamhetsåret.

Revisorn är berättigad att delta i alla sammankomster anordnade av styrelsen.

§ 11 Upplösning av Riksföreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten därav ett ordinarie med enkel majoritet.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter betalning av skulder användas på det sätt som årsmötet bestämmer.

REVISIONSBERÄTTELSE, RHC, 2022

VERKSAMHETSPLAN 2023

Visioner

Eliminering av hepatit C till 2030

Närmare samarbete med andra patientföreningar och grupper

Nära samarbete med forskningen och andra organisationer om ovanliga leversjukdomar

Förhoppning om botemedel mot hepatit B

Syften, mål och metoder

Se våra stadgar

Konkret

2023

Januari: Vi startar ett nytt ELPA-samarbete i form av en grupp som kallas den multikulturella för jämförande studier och information om olika länder och kulturer både vad gäller faktiska förhållanden och mer livsfilosofiska.

Årsmöte i RHC söndagen den 25 januari.

Slutet av månaden får vi besked om huruvida vi får bidrag från FHM

Februari: Ansöka om ELPA-bidrag till ett nytt projekt i samarbete med den multikulturella gruppen.

Nytt försök att samla medlemmarna för ett guidat besök på Nationalmuseet.

Mars-maj: Om vi beviljats medel från FHM blir det här någon aktivitet för medlemmarna.

Juni: EASL-kongress i Wien. Två av oss åker dit på ELPAs bekostnad. Vi vet ännu inte vilka.

Juli: WHD

September: Ny ansökan om medel hos FHM

Oktober-november: Om vi har medel: Medlemsaktivitet

December: Julbord. Om vi har medel.

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2023

Intäkter

Medlemsavgifter för 2023 3000

Elpaprojektets resterande del 4000

Kvar på kontona 31/12-22 14016

Totalt inkomster:

21016

Kostnader

Totalt utgifter: 30000

RHC:s finanser inför året 2023: - 8984[2]

PROMEMORIA

Förtydligande: På balansräkningen har ni korrekta siffror som överensstämmer med bankens siffror. Där ser ni att vi på banken den 31 dec har 14016 kr (öresavrundning). Organisationens verkliga kvarvarande belopp är emellertid bara 12195, som ni ser på resultaträkningen som alltså är den reella summa föreningen har att röra sig med. Det beror som tidigare påpekats på att jag, Tove, i misstag har betalat in en summa till föreningen en gång för mycket, så att den dubblerats. Dock är alla summor korrekta i förhållande till det vi gjort under året och till det som banken anger. Vi kan inte rätta till småfelen nu eftersom det då inte kommer att stämma med bankens noteringar och allt skulle behöva göras om. Detta kommer därför att korrigeras i januari 2023.


[1] Då vi inte fick ihop en valberedning på årsmötet 2022, har LHC i Stockholm föreslagit kandidater

[2] Såvida vi inte får bidrag från vare sig från ELPA eller FHM men vi hoppas…

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.