Nyheter – mars 2024
Nyheter – september 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – januari 2020

Årsmöteshandlingar till den 5 feb, 2022

Publicerad lördag 22 jan 2022, 12:12

NYHETERÅrsmöteshandlingar 14 dagar före årsmötet. Tyvärr är inte alla dokument underskrivna ännu även om de är färdiga i övrigt. Vi kan p g a pandemi, covid och annat inte träffas för signering förrän den 30 jan men alla handlingar finns med. Sidor, siffror och struktur blir tyvärr deformerade när jag flyttar över dem hit. Det ber jag om ursäkt för men i pappersform ser de helt annorlunda ut. Det kommer att finnas pappersexemplar på årsmötet. Där finns även loggan med. Tove

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE I RHC 2022

Årsmötet äger rum på restaurang Chandani, Luntmakargatan 42 i Stockholm, lördagen den 5 februari, kl 14.00

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Styrelsemedlemmar……………………………………………………………3

Välkomstbrev……………………………………………………………………..4

Kallelse och dagordning………………………………………………………5

Verksamhetsberättelse……………………………………………………….6

Balansräkning……………………………………………………………………..7

Resultaträkning…………………………………………………………………..8

Stadgar……………………………………………………………………………….9

Revisionsberättelse…………………………………………………………..13

Verksamhetsplan 2022……………………………………………………..14

Budgetförslag 2022…………………………………………………………..15

STYRELSEMEDLEMMAR

Ordförande och sekreterare Tove Frisch

Vice ordförande Tommy Lilo

Kassör Lotta Johansson

Ledamot Leylufer Deniz

Ledamot Annmari Rosenstam

Suppleanter

Sirkka Hannula

Revisor

Monika Jagerman

Organisationsnummer

8024068507

Välkomna till ett nytt år med RHC

Efter två år med pandemin och därav lågvattenperiod för vår förening, som för de flesta, då vi inte har kunnat anordna fysiska informations- eller utbildningsträffar, kom nu slaget i början på januari 2022 att vi inte får några pengar från SLL (lokalföreningen), inte heller några pengar från FHM, vilket i sin tur innebär att vi nu har en nästan tom kassa (om det räcker till räkningarna året ut är vi glada) och väldigt små möjligheter att anordna möten, träffar, dagar, utflykter etc.

Vi är därför i år särskilt beroende av att medlemsavgifterna kommer in, så om ni vill vara kvar i föreningen är vi tacksamma om ni betalar så fort ni får fakturan. Jag kommer också att göra ett nytt försök i början på september att ansöka om medel hos FHM till nästa år, 2023. Om vi får nej även då, får vi nog överväga en nedläggning av föreningen eller en omvandling till en ren informationsförening utan medlemmar, bara med en hemsida. Men jag ger inte upp förrän vi har gjort ett sista försök.

Till råga på allt har föreningen mist sin möjlighet att träffas på Noaks ark, där vi har varit i så många år. De har byggt om och omarrangerat och utan undantag portat oss från lokalerna. Även detta medför naturligtvis en stor kostnad för föreningen, för nu måste vi varje gång vi träffas betala lokal eller dyrare mat/fika på restaurang eller kaféer.

Året 2022 kommer därför inte att kunna erbjuda kostsamma evenemang men vi ska i alla fall försöka erbjuda små sammankomster för att umgås och prata och äta en bit.

Hjärtligt välkomna på årsmötet!

Tove Frisch, ordförande RHC

KALLELSE TILL OCH DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

Välkomna till årsmöte i Riksföreningen hepatit C

Datum: 5 februari, 2022

Tid: 14.00

Plats: Restaurang Chandani, Luntmakargatan 42, Stockholm

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§4 Årsmötets stadgeenliga utlysande

§5 Godkännande av dagordning

§6 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

§8 Revisionsberättelse

§9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

§10 Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen

§11 Fastställande av verksamhetsplan för kommande period

§12 Fastställande av budget och medlemsavgift

§13 Val av ordförande[1]

§14 Val av övrig styrelse

§15 Val av suppleanter till styrelsen

§16 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

§17 Val av oberoende revisor, därav inte medlem i RHC

§18 Val av valberedning och sammankallande i densamma

§19 Övrigt

Verksamhetsberättelse Riksföreningen hepatit C, 2022

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

Styrelse – se sid 2

Suppleanter – se sid 2

Valberedning – se stadgarna

Revisor – se sid 2

Viktiga händelser under året

På grund av pandemin och den dåliga ekonomin (inget bidrag från FHM) har året inte bjudit på så många viktiga händelser men vi har haft medlemsträffar, utflykt, styrelsemöten förstås och viktigast kanske är att vi fick ELPA-pengar för att utföra ett litet forskningsprojekt i december 2021, ett projekt om genusskillnader i bemötandet från hepatitvården och hepatitforskningen. Vi fick 7000 kr att använda för detta under 2021. Jag ordnade allt, skrev enkätfrågor till läkare, specialister och till er medlemmar, patienter, som ni fick via brev för att besvara. Alla specialister svarade men ingen av medlemmarna efter att brevet sänts ut. Däremot hade vi också ett kombinerat julbord och diskussionsforum på Noaks ark, den allra sista gången vi fick tillträde till den lokalen, den 5 dec. Där fanns flera medlemmar med. Jag har därtill intervjuat andra patienter/anhöriga, även med hepatit B, som inte är medlemmar för att få en djupare bild.

Verksamheten i siffror – balans- och resultaträkning

Signeras

Stockholm den 30/1, 2022

---------------------------- --------------------------

Ordförande Tove Frisch Kassör Lotta Johansson

BALANSRÄKNING

Föreningen RHC, kontonummer 1674542-4 och 2138-6

Balansräkning per 1 jan, 2021

(Ingående balans – behållning vid räkenskapsårets början)

Tillgångar Skulder Summa

Bank 23048 0 23048

Balansräkning per 31 dec, 2021

(Utgående balans – behållning vid räkenskapsårets slut)

Tillgångar Skulder Summa

Bank 11679 0 11679

Att balansräkningen överensstämmer med föreningens räkenskaper intygas härmed

Stockholm den 30 jan, 2022

…………………………………….. …………………………………

Ordförande Tove Frisch Kassör Lotta Johansson

RESULTATRÄKNING

Föreningen RHC, kontonummer 2138-6 och 1674542-4

2021-01-O1 – 2021-12-31

Rörelsens intäkter

Kvar från 2020 23048

Medlemsavgifter 2200

Folkhälsomyndigheten 0

Rörelsens kostnader

Samtliga kostnader 13569

Personalkostnader 0

Avskrivningar

Avskrivningar 0

Rörelseresultat 0

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0

Räntekostnader 0

Resultat eller finansnetto 0

Skatt 0

Årets vinst/förlust 11679

Stockholm 30/1,2022

------------------------------- -------------------------------

Ordförande Tove Frisch Kassör Lotta Johansson

RHC stadgar

Senast reviderad 2022-01-21

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm.

Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

RHC är en ideell organisation, vars ändamål är att samla människor som har/haft hepatit C (HCV) eller som anhörig, eller annan närstående, och skall tillvarata deras intressen genom:

 • att med förenings- och bildningsverksamhet medverka till att bryta den isolering som medlemmarna kan drabbas av.
 • att genom sammankomster och personliga kontakter ge råd och stöd till medlemmarna.
 • att bilda opinion kring hepatit C- frågor samt verka för att minimera fortsatt smittspridning.
 • att skapa och upprätthålla sådan kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal som kan vara av värde för medlemmarna.
 • att verka för vetenskaplig forskning om och utveckling av upptäckt och behandling av hepatitsjukdomar.
 • att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer såväl inom som utom landet.

§ 2 Organisationens uppbyggnad

RHC:s organisation är uppbyggd på följande sätt:

Riksförening med enskilda medlemmar samt lokalföreningar på de platser där medlemmar vill bedriva lokal verksamhet.

Riksföreningen svarar för den övergripande verksamheten och är rådgivande organ åt lokalföreningarna i deras verksamhet.

En lokalförening verkar på lokal nivå och fungerar som stödförening och aktivt forum för sina medlemmar.

§ 3 Medlemskap

Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift.

Medlemsavgift utgörs av avgift till riksföreningen och i förekommande fall lokalförening, samt fastställs vid respektive årsmöte. Dessutom fastställer årsmötets stämma hur mycket av medlemsavgiften som skall fördelas till respektive lokalförening, dock högst 1/2 av avgiften.

Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift under kalenderåret anses ha utträtt ur föreningen.

Utträde begärs hos styrelsen.

Medlem som brutit mot stadgarna, skadat eller motarbetat föreningen, kan uteslutas genom beslut av riksföreningens styrelse.

Medlemsregister skall skyddas mot obehörig insyn.

§ 4 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgar skall fattas av årsmöte med minst 51%, om minst fem ledamöter är närvarande, annars på nästkommande årsmöte.

§ 5 Motioner

Varje medlem har rätt att skriftligen framföra förslag till RHC:s samtliga instanser och få dem behandlade.

Motioner, som skall behandlas på årsmöte, skall skriftligen tillställas styrelsen senast 15 januari samma år.

Motioner skall jämte styrelsens yttrande finnas tillgängliga på hemsidan före årsmötet.

§ 6 Valberedning

Valberedning skall bestå av två ledamöter ur lokalförening, varav en är sammankallande.

Valberedningen nominerar kandidater till styrelseposter senast den 31 januari det år årsmöte hålls.

Valberedningen skall vid behov komplettera med kandidater.

Valberedningen skall för riksföreningens styrelse presentera föreslagna kandidater till både lokalföreningars och riksförenings styrelser senast fyra veckor före utsatt årsmöte.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte sammankallas av styrelsen och hålls före utgången av mars månad varje år.

Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna senast fyra veckor i förväg.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret samt valberedningens förslag till styrelse för nästkommande verksamhetsperiod, publiceras senast två veckor före årsmötet på riksföreningens hemsida och finns även att rekvirera från riksföreningens ordförande.

Extra årsmöte hålls inom fyra veckor, när styrelse, revisor, lokalföreningar eller minst hälften av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte kan sändas ut med kortare kallelsetid än för ordinarie årsmöte, dock minst 14 dagar i förväg. Kallelsen skall innehålla uppgift om ärende som skall behandlas vid mötet. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden, som angivits i kallelsen.

Utsedd revisor skall kallas till årsmöten. Revisorn har yttrande- och förslagsrätt.

Röstberättigade är medlemmar enligt röstlängd.

Vid ordinarie årsmöte skall särskilt förekomma:

a. Öppnande av årsmöte av styrelsens ordförande eller av annan utsedd styrelseledamot.

b. Fastställande av röstlängd.

 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 8. Motioner samt förslag från styrelsen.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för kommande period.
 10. Fastställande av budget och medlemsavgift.
 11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övrig styrelse.
 14. Val av suppleanter till styrelsen.
 15. Val av oberoende revisor, därav inte medlem i RHC.
 16. Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen.

För att bevara kontinuiteten i styrelserna bör ej mer än 50 % av ledamöterna nyväljas samtidigt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sluten omröstning och lika röstetal, sker ny sluten omröstning. Kvarstår då lika röstetal sker avgörande genom lottning.

§ 8 Styrelse

Styrelsen är verkställande organ mellan årsmöten. Styrelsen kan och bör delegera beslutanderätten till eventuellt arbetsutskott (AU) och/eller till styrelseledamot när så bedöms erforderligt.

Ledamöter till styrelsen väljs på ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Om kompletteringsval måste genomföras sker val på annat stadgeenligt utlyst möte.

Styrelsen skall förutom av ordförande bestå av 3, 5, 7 eller 9 ledamöter, antalet beslutas av årsmötet.

Styrelsen konstituerar sig själv och besätter, utöver ordförande, följande funktioner; vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen samlas på kallelse av ordföranden eller när minst tre av ledamöterna så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

Om ordföranden under pågående mandatperiod blir förhindrad att utföra sina åligganden skall vice ordförande överta ordförandeskapet.

Om kassör under pågående mandatperiod blir förhindrad att utföra sina åligganden skall styrelsen snarast i samråd med revisorerna utse ny kassör.

§ 9 Styrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet utgörs av högst fem ledamöter. Ordförande och kassör ingår automatiskt, övriga ledamöter tillsätts vid konstitueringen.

Arbetsutskottets uppgift är:

 • att bereda styrelseärende.
 • att behandla och besluta i ärende av brådskande natur och/eller enligt särskilt bemyndigande.
 • att i övrigt företräda styrelsen mellan styrelsens sammanträden.

Arbetsutskottet sammanträder vid behov efter kallelse från styrelsens ordförande.

Vid arbetsutskottets sammanträden skall protokoll föras.

Arbetsutskottet är beslutsmässigt när samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre är närvarande.

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde skall föreläggas styrelsen.

§ 10 Förvaltning och revision

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Kassan handhas av kassören och används för verksamheten på riksnivå. Utbetalningar avseende denna verksamhet godkänns av ordföranden och/eller den som styrelsen utser.

Föreningens förvaltning granskas av den på årsmötet utsedda revisorn, vilken skall ha tillgång till räkenskaper och alla övriga handlingar.

Revisorn skall efter varje kalenderår avge revisionsberättelse avseende styrelsens ekonomiska förvaltning för det gångna verksamhetsåret.

Revisorn är berättigad att delta i alla sammankomster anordnade av styrelsen.

§ 11 Upplösning av Riksföreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten därav ett ordinarie med enkel majoritet.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter betalning av skulder användas på det sätt som årsmötet bestämmer.

VERKSAMHETSPLAN 2022

Visioner

Eliminering av hepatit C till 2030

Närmare samarbete med andra patientföreningar och grupper

Nära samarbete med forskningen om ovanliga leversjukdomar

Förhoppning om botemedel mot hepatit B

Syften, mål och metoder

Se våra stadgar

Konkret

Februari: Ansöka om ett nytt ELPA-bidrag för ett projekt som syftar till att rädda föreningen genom samarbete med Fokusgruppen för hepatit och med andra patientorganisationer.

Årsmöte på Chandani

Juni: EASL-kongress i London, jag och kassörskan Lotta åker som representanter från Sverige och RHC. Vårt uppehälle, resa och inträdesbiljett betalas av ELPA.

September: Ansökan om organisationsbidrag hos FHM

Spritt över året: Utflykter och medlemsträffar i mån av ekonomiska resurser

Vår utmärkta hemsida som är mycket besökt och omtyckt kommer naturligtvis att finnas för alla medlemmar och andra intresserade även under år 2022. Den finns under www.rhep.se.

December: Någon form av julmiddag

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2022

Intäkter

Medlemsavgifter för 2022 2000

Totalt inkomster: 13679

Kostnader

Arvoden (kassör, revisor, à 999/år) 1998

Swishavgift per år 600

Swishavgift per insättning 2 kr 200

Swish småavgift à 1,70 15

Årsavgift ELPA-medlemskap/år 1000

Stöd till LHC (del av medlemsavgift) 500

Aktiviteter för medlemmarna 8000

Bank årsavgift 2300

Administrativa kostnader (telefon, frimärken etc) 3000

Lokalkostnader 5000

Totalt utgifter: -21 113

RHC:s finanser 2022: -7434

Vi kan följaktligen bara hoppas att vi får projektpengar från ELPA, som kan täcka vårt projekt men även något av ovanstående kostnader som ju är nödvändiga även för att kunna genomföra ett projekt.


[1] Då vi inte fick ihop en valberedning på årsmötet 2021, har LHC i Stockholm föreslagit kandidater

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.