Nyheter – mars 2024
Nyheter – september 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – juli 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – januari 2020

Protokoll från årsmötet 22/1-22

Publicerad måndag 23 jan 2023, 15:34

NYHETERProtokoll från årsmötet 2023 och konstituerande möte


Protokoll från årsmötet i RHC, 22/1-23

Medverkande: Leylufer Deniz, Annmari Rosenstam, Julyet Yilmaz, Makieh Katawi, Awa Jonsson, Lotta Johansson, Ulla Björk, Monika Jagerman och Tove Frisch

Först dagordningen som avhandlades:

§1 Årsmötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§4 Årsmötets stadgeenliga utlysande

§5 Godkännande av dagordning

§6 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

§8 Revisionsberättelse

§9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse

§10 Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen

§11 Fastställande av verksamhetsplan för kommande period

§12 Fastställande av budget och medlemsavgift

§13 Val av ordförande

§14 Val av övrig styrelse

§15 Val av suppleanter till styrelsen

§16 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

§17 Val av oberoende revisor, därav inte medlem i RHC

§18 Val av valberedning och sammankallande i densamma

§19 Övrigt

1 Årsmötet öppnades

2 Röstlängd fastställdes

3 Till protokolljusterare valdes Leylufer Deniz och till rösträknare Tove Frisch

4 Möter var stadgeenligt utlyst, drygt 4 veckor före mötet sändes

årsmöteshandlingarna ut till medlemmarna och drygt 2 veckor

före mötet fanns handlingarna på hemsidan.

5 Dagordningen godkändes av samtliga

6 Tove valdes till mötesordförande och mötessekreterare

7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning lästes upp och

godkändes

8 Revisionsberättelse lästes upp och godkändes

9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse beviljades

10 Inga motioner från medlemmar har inkommit, förslag från

styrelsen är att vänta med vidare planering tills vi vet hur det blir

med pengar från FHM

11 Verksamhetsplan för 2023 fastställdes och godkändes

12 Budget och fortsatt medlemsavgift på 100 kr om året fastställdes.

13 Tove Frisch återvaldes som ordförande

14 Ny styrelse: Ordförande och sekreterare Tove Frisch

Vice ordförande Tommy Lilo

Kassör Xantippa Frisch

Ledamöter: Leylufer Deniz, Annmari Rosenstam, Awa Jonsson,

Makieh Katawi

Ansvariga för sociala sammankomster Leylufer Deniz och

Annmari Rosenstam (och vice ansvariga Awa Jonsson och Makieh

Katawi)

15 Suppleanter: Julyet Yilmaz (och eventuellt kvarvarande Birgitta

Palén, frånvarande så vi vet inte hur hon förhåller sig)

16 Antal ledamöter i styrelsen 7+2 suppleanter

17 Monika Jagerman återvaldes som oberoende revisor

18 Vi har ingen valberedning men LHC föreslår kandidater

19 Inga övriga frågor

Mötet avslutades

Underskrift av justerare:

--------------------------------

Leylufer Deniz


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.