Stadgar 2023

RHC stadgar

Senast reviderad 2020-02-22

§ 1 Namn och ändamål

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm.

Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

RHC är en ideell organisation, vars ändamål är att samla människor som har/haft hepatit C virus (HCV) eller som anhörig eller annan närstående, och skall tillvarata deras intressen genom:

 • att med förenings- och bildningsverksamhet medverka till att bryta den isolering som medlemmarna kan drabbas av.
 • att genom sammankomster och personliga kontakter ge råd och stöd till medlemmarna.
 • att bilda opinion kring hepatit C- frågor samt verka för att minimera fortsatt smittspridning.
 • att skapa och upprätthålla sådan kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal som kan vara av värde för medlemmarna.
 • att verka för vetenskaplig forskning om och utveckling av hepatitsjukdomars upptäckt och behandling.
 • att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra organisationer såväl inom som utom landet.

§ 2 Organisationens uppbyggnad

RHC:s organisation är uppbyggd på följande sätt:

Riksförening med enskilda medlemmar samt lokalföreningar på de platser där medlemmar vill bedriva lokal verksamhet.

Riksföreningen svarar för den övergripande verksamheten och är rådgivande organ åt lokalföreningarna i deras verksamhet.

En lokalförening verkar på lokal nivå och fungerar som stödförening och aktivt forum för sina medlemmar.

§ 3 Medlemskap

Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift.

Medlemsavgift utgörs av avgift till riksföreningen och i förekommande fall lokalförening, samt fastställs vid respektive årsmöte. Dessutom fastställer årsmötets stämma hur mycket av medlemsavgiften som skall fördelas till respektive lokalförening, dock högst 1/2 av avgiften.

Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift under kalenderåret anses ha utträtt ur föreningen.

Utträde begärs hos styrelsen.

Medlem som brutit mot stadgarna, skadat eller motarbetat föreningen, kan uteslutas genom beslut av riksföreningens styrelse.

Medlemsregister skall skyddas mot obehörig insyn.

§ 4 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgar skall fattas av årsmöte med minst 51% om minst fem ledamöter är närvarande annars på nästkommande årsmöte.

§ 5 Motioner

Varje medlem har rätt att skriftligen framföra förslag till RHC:s samtliga instanser och få dem behandlade.

Motioner som skall behandlas på årsmöte, skall skriftligen tillställas styrelsen senast 15 januari samma år.

Motioner skall jämte styrelsens yttrande finnas tillgängliga på hemsidan före årsmötet.

§ 6 Valberedning

Valberedning skall bestå av två ledamöter ur lokalförening, varav en är sammankallande.

Valberedningen nominerar kandidater till styrelseposter senast den 31 januari det år årsmöte hålls.

Valberedningen skall vid behov komplettera med kandidater.

Valberedningen skall presentera föreslagna kandidater till både lokalföreningars och riksförenings styrelse för riksförenings styrelse senast fyra veckor före utsatt årsmöte.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte sammankallas av styrelsen och hålls före utgången av mars månad varje år.

Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna senast fyra veckor i förväg.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret samt valberedningens förslag till styrelse för nästkommande verksamhetsperiod, publiceras senast två veckor före årsmötet på riksföreningens hemsida och finns även att rekvirera från riksföreningens ordförande.

Extra årsmöte hålls inom fyra veckor, när styrelse, revisor, lokalföreningar eller minst hälften av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte kan sändas ut med kortare kallelsetid än för ordinarie årsmöte, dock minst 14 dagar i förväg. Kallelsen skall innehålla uppgift om ärende som skall behandlas vid mötet. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden, som angivits i kallelsen.

Utsedd revisor skall kallas till årsmöten. Revisorn har yttrande- och förslagsrätt.

Röstberättigade är medlemmar enligt röstlängd.

Vid ordinarie årsmöte skall särskilt förekomma:

 • Öppnande av årsmöte av styrelsens ordförande eller av annan utsedd styrelseledarmot.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 • Revisionsberättelse.
 • Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 • Motioner samt förslag från styrelsen.
 • Fastställande av verksamhetsplan för kommande period.
 • Fastställande av budget och medlemsavgift.
 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 • Val av ordförande.
 • Val av övrig styrelse.
 • Val av suppleanter till styrelsen.
 • Val av en oberoende revisor, därav inte medlem i RHC.
 • Val av valberedning samt sammankallande i valberedningen.

För att bevara kontinuiteten i styrelserna bör ej mer än 50 % av ledamöterna nyväljas samtidigt.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sluten omröstning och lika röstetal, sker ny sluten omröstning. Kvarstår då lika röstetal sker avgörande genom lottning.

§ 8 Styrelse

Styrelsen är verkställande organ mellan årsmöten. Styrelsen kan och bör delegera beslutanderätten till eventuellt arbetsutskott (AU) och/eller till styrelseledamot när så bedöms erforderligt.

Ledamöter till styrelsen väljs på ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Om kompletteringsval måste genomföras sker val på annat stadgeenligt utlyst möte.

Styrelsen skall förutom av ordförande bestå av 3, 5, 7 eller 9 ledamöter, antalet beslutas av årsmötet.

Styrelsen konstituerar sig själv och besätter, utöver ordförande, följande funktioner; vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen samlas på kallelse av ordföranden eller när minst tre av ledamöterna så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Tjänstgörande ordförande har utslagsröst.

Om ordföranden under pågående mandatperiod blir förhindrad att utföra sina åligganden skall vice ordförande överta ordförandeskapet.

Om kassör under pågående mandatperiod blir förhindrad att utföra sina åligganden skall styrelsen snarast i samråd med revisorerna utse ny kassör.

§ 9 Styrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet utgörs av högst fem ledamöter. Ordförande och kassör ingår automatiskt, övriga ledamöter tillsätts vid konstitueringen.

Arbetsutskottets uppgift är:

 • att bereda styrelseärende.
 • att behandla och besluta i ärende av brådskande natur och/eller enligt särskilt bemyndigande.
 • att i övrigt företräda styrelsen mellan styrelsens sammanträden.

Arbetsutskottet sammanträder vid behov efter kallelse från styrelsens ordförande.

Vid arbetsutskottets sammanträden skall protokoll föras.

Arbetsutskottet är beslutsmässigt när samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst tre är närvarande.

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde skall föreläggas styrelsen.

§ 10 Förvaltning och revision

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Kassan handhas av kassören och används för verksamheten på riksnivå. Utbetalningar avseende denna verksamhet godkänns av ordföranden och/eller den som styrelsen utser.

Föreningens förvaltning granskas av den på årsmötet utsedda revisorn, vilken skall ha tillgång till räkenskaper och alla övriga handlingar.

Revisorn skall efter varje kalenderår avge revisionsberättelse avseende styrelsens ekonomiska förvaltning för det gångna verksamhetsåret.

Revisorn är berättigad att delta i alla sammankomster anordnade av styrelsen.

§ 11 Upplösning av Riksföreningen

För upplösning av föreningen fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller av två på varandra följande årsmöten därav ett ordinarie med enkel majoritet.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter betalning av skulder användas på det sätt som årsmötet bestämmer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.